Kiedy restrukturyzować firmę?

Dowiedz się kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie procedury restrukturyzacji firmy

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy kiedy powinniśmy się nim zająć?

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia restrukturyzacji jest niewypłacalność dłużnika, bądź stan, w którym ta niewypłacalność nastąpi w krótkim okresie. Niewypłacalność to sytuacja, w której dłużnik utracił zdolność do pokrywania swoich zobowiązań, lecz nie przestał regulować swoich długów. Ustawodawca wskazał okres trzech miesięcy od momentu zaprzestania regulowania pierwszej wymagalnej należności jako moment niewypłacalności. Również w przypadku, gdy wysokość długów przekracza wartość majątku dłużnika, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące możemy mówić o niewypłacalności.
Powyższe sytuacje będą podstawą do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Jesteś niewypłacalny i co dalej?

  Po pierwsze skontaktuj się z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjny on oceni sytuację, w jakiej znajduje się Twoja firma i zaproponuje sposób wyjścia z problemów.

  Na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej możliwe są następujące ścieżki restrukturyzacji firmy, które mają na celu poprawić sytuację finansową firmy, umożliwić regulowanie zadłużenia i powrót do życia gospodarczego:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu.
  • Przyspieszone postępowanie układowe.
  • Postępowanie układowe.
  • Postępowanie sanacyjne.

  Więcej na temat poszczególnych postępowań znajdziesz w moim artykule tutaj

  Rozpoczęcie  postępowania restrukturyzacyjnego i weryfikacja przez Sąd

  Aby postępowanie restrukturyzacyjne weszło w życie Sąd musi ocenić czy istnieje podstawa do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jak wspomniano wcześniej podstawą wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest stan niewypłacalności dłużnika. Niestety to dłużnik musi udowodnić sądowi, że stał się niewypłacalny lub stan niewypłacalności grozi mu w najbliższej przyszłości.  Sąd jedynie weryfikuje czy przedstawione przez dłużnika fakty i załączona do wniosku dokumentacja wskazują na fakt niewypłacalności.

  Istotne jest, aby dokumentacja przedstawiona do Sądu była przygotowana rzetelnie i starannie bowiem wszelkie wątpliwości mogą skutkować odrzuceniem wniosku przez Sąd. Konsekwencją tego będzie brak zdolności do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji pomimo stanu niewypłacalności.

  Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przesłanki pozytywne

  Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wymaga zweryfikowania przesłanki w postaci wysokości sumy wierzytelności spornych. Suma ta wskazuje na  wybór danego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem może być przeprowadzone postępowanie o zatwierdzenie układu lub przyspieszone postanowienie układowe. W przypadku, gdy przekroczy 15% sumy wierzytelności spornych, postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest w trybie układowym. Przesłanka ta nie dotyczy postępowania sanacyjnego. To podstawowa przesłanka którą kieruje się Sąd rozpatrując wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie dokumentów dostarczonych przez dłużnika.

  Przesłanki negatywne w postępowaniu restrukturyzacyjnym

  Sąd może odmówić wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jeśli w trakcie oceny wystąpią negatywne przesłanki.

  Jedną z nich jest pokrzywdzenie wierzycieli. Jeżeli zatem wszczęcie postępowania skutkowałoby krzywdą wierzycieli Sąd odmówi wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

  Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy dłużnik jeszcze przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego wyzbywa się majątku ograniczając tym samym możliwość funkcjonowania swojej firmy, a tym samym przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

  Kolejną przesłanką negatywną jest brak zdolności pokrywania bieżących kosztów postępowania w postępowaniu układowym lub sanacyjnym. W takim przypadku sąd odmawia otwarcia takiego postępowania.

  Możliwość pokrycia kosztów postępowania musi być uprawdopodobniona przez dłużnika.  Na postawie dokumentów przedstawionych przez dłużnika dokonywana jest weryfikacja przez sąd, który ocenia możliwości dłużnika do pokrycia kosztów postępowania oraz zobowiązań powstających po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

  Również, jeżeli w trakcie postępowania okaże się, że występują przesłanki negatywne sąd ma prawo niezwłocznie przerwać takie postępowanie restrukturyzacyjne.

   

  Jeśli chcesz ogłosić upadłość lub przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne firmy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

  Artykuł przygotowany przez Syndyk MagdalenĘ Czyszczoń

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl