Doświadczenie i skuteczność

RESTRUKTURYZACJA

Uratujemy Twoje firmę przed upadłością. Nie zwlekaj z decyzją bo za chwile może być już za późno..

Spróbuj restrukturyzacji przed upadłością

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Nowa ustawa z dnia 1 stycznia 2016 roku Prawo Restrukturyzacyjne wprowadza nowe możliwości naprawczo – oddłużeniowe (cztery procedury restrukturyzacyjne) tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.

Jednocześnie ustawodawca wskazuje na pierwszeństwo restrukturyzacji nad upadłością co czyni proces restrukturyzacji istotnym narzędziem w obronie przed postępowaniami komorniczymi które często uniemożliwiały zawarcie układu.

Przebieg postępowania:

 1. Zawarcie przez dłużnika umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym.
 2. Ustalenie dnia układowego.
 3. Zbieranie głosów wierzycieli przez dłużnika.
 4. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli.
 5. Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.
 6. Zatwierdzenie układu przez sąd.

O restrukturyzacji

Nowością jest również wprowadzenie układu częściowego. Ustawodawca wskazuję, iż wystarczające jest zawarcie układu z największymi wierzycielami a nie ze wszystkimi czy czyni to postępowanie zdecydowanie łatwiejszym.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.Rozpoczęcie postępowania jest możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Restrukturyzacja – podstawowe pytania i odpowiedzi

Czym jest restrukturyzacja?

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Tak należy czytać założenia nowej ustawy która priorytetowo traktuje restrukturyzację firmy przed jej upadłością. Przejawia się to w rozpatrywaniu wniosku o restrukturyzację przed upadłością. Zatem ogłoszenie upadłości nie będzie możliwe do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. To niewątpliwie da czas przedsiębiorcom na ponowne „poukładanie klocków” w swojej firmie i odzyskanie zaufania kontrahentów a ostatecznie spłatę zobowiązań.

Co daje restrukturyzacja?

 • Zmiana priorytetów – restrukturyzacja przed upadłością
 • Ułatwienie w dostępie do pomocy publicznej
 • Nowe możliwości finansowania
 • Ochrona umów kluczowych dla przedsiębiorstwa
 • restrukturyzacja zatrudnienia
 • ochrona przed windykacją w tym komorniczą
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego – komorniczego
 • ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą
 • pomoc prawna Doradcy Restrukturyzacyjnego

Kiedy rozpocząć restrukturyzację?

Proces restrukturyzacji powinniśmy rozpocząć jak najszybciej, bo z czasem przybywa problemów, których skutków nie da się już cofnąć. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym przedsiębiorca powinien złożyć wniosek nie tylko wtedy, gdy jest już niewypłacalny, ale również wtedy, gdy występuje realne zagrożenie niewypłacalności firmy.

Czy restrukturyzacja powstrzyma komornika?

Często restrukturyzacja firmy wykorzystywana jest do ochrony przed agresywną windykacją czy też egzekucją komorniczą, pomimo dobrej kondycji finansowej. Jest to zatem jeden z podstawowych czynników które powoduję że w śród klientów kancelarii prym wiedzie restrukturyzacja zamiast upadłości. Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala złapać oddech oraz odbudować zaufanie na rynku rozciąga tym samym parasol ochronny nad firmą z problemami. W rezultacie trwające postępowania egzekucyjne ulegają z mocy prawa zawieszeniu, jednocześnie istnieje zaś zakaz otwierania nowych egzekucji skierowanych do restrukturyzowanego majątku.

Którą restrukturyzację wybrać?

Co do zasady możliwe jest wybranie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Każde z nich służy innym celom dla restrukturyzowanej spółki.

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe
 • Postępowania układowe
 • Postępowanie sanacyjne

Czym zajmuje się Doradca restrukturyzacyjny?

 • udziela porady i sporządza opinie prawne na gruncie prawa upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego;
 • reprezentuje dłużnika lub wierzyciela przed sądem w sprawach upadłościowych – upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, a także w sprawach restrukturyzacyjnych,
 • doradza m.in. w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań prawnych wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, w zakresie ewentualnego postępowania upadłościowego, czy w kontekście doboru odpowiednich rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja warianty

Możliwe są cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu

to stosunkowo najprostsza droga do zrestrukturyzowania firmy, ogranicza się do zatrudnienia doradcy restrukturyzacyjnego, który przygotowuje dokumenty i przedstawia do zatwierdzenia sądowi. W terminie dwóch tygodni sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu.

 • przyspieszone postępowanie układowe,

W tym przypadku Sąd powołuje doradcę restrukturyzacyjnego w roli nadzorcy sądowego. Sąd ma tydzień na otwarcie postępowania, natomiast nadzorca ma dwa tygodnie na plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. Następnie sędzia komisarz niezwłocznie zwołuje zgromadzenie wierzycieli.

 • postępowanie układowe

Postępowanie jest zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, z tym, że stosuje się je w przypadku więcej niż 15% wierzytelności spornych i terminy są dłuższe o kilka tygodni, co wynika ze względów proceduralnych postępowań sądowych.

 • postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to nowość i awangarda w przepisach. Dają one szeroki zakres uprawnień sądu i zarządcy sadowego, co pozwala na uzdrowienie kondycji firmy przez rewizje zdarzeń poprzedzających otwarcie postępowania nawet do 12 miesięcy i realny wpływ na otoczenie wierzycieli podczas pracy nad wzajemnym układem. Czas tego postępowania do przedstawienia planu restrukturyzacyjnego wynosi nawet dziesięć tygodni, po czym sędzia ma nawet 12 miesięcy na zwołanie zgromadzenia wierzycieli.

Upadłość czy restrukturyzacja co wybrać?

Należy przede wszystkim zrewidować realną sytuację firmy. Czy jako firma bądź wspólnik jestem już dłużnikiem niewypłacalnym i powinienem ogłosić upadłość. Czy jeszcze zagrożonym niewypłacalnością i powinienem rozważać proces restrukturyzacji.

W pierwszym przypadku kluczowe będzie terminowe złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości. W drugim powinniśmy skontaktować się z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który po przeprowadzeniu analizy sytuacji firmy wskaże jaki wariant restrukturyzacji będzie właściwy.

Co jednak najważniejsze warto zawczasu zorientować się jakie mamy możliwości. Niż po czasie dowiedzieć się, że możliwość była, ale jest już za późno na restrukturyzację i pozostaje nam wyłącznie upadłość.

Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoje przedsiębiorstwo i nie wiedzą jak to zrobić.

Wszystkim tym, którym zależy aby ochronić swoje przedsiębiorstwo przed upadłością.

Restrukturyzacja sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej firmy tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

71 783 41 86 Mniejsze firmy

kontakt@restrukturyzujesz.pl