Doświadczenie i skuteczność

UPADŁOŚĆ FIRMY

Jeżeli na Restrukturyzację jest za późno przygotujemy Cię do upadłości i ochronimy majątek firmy przed Komornikiem

Kiedy należy złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, zobowiązany jest w terminie czternastu dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki, w stosunku do niewypłacalnego dłużnika, złożyć może także każdy z jego wierzycieli.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. W przypadku gdy niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli Sąd winien uznać wniosek jako zasadny.

Ogłoszenie upadłości jest możliwe wyłącznie gdy wierzycieli jest co najmniej dwóch.

Likwidacja Pre-Pack

Z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawodawca wprowadził nową, nieznaną dotąd w naszym systemie prawnym instytucję likwidacji Pre-Pack  ang. pre-packaged insolvency. Ideą tego postępowania jest, sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika w całości lub w znaczącej części wskazanej osobie, bądź podmiotowi, za cenę określoną we wniosku o ogłoszenie upadłości. Celem takiego rozwiązania jest szybkie umożliwienie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa oraz co istotne dla Ustawodawcy szybkie zaspokojenie wierzycieli.

Skarga Pauliańska

Dłużnik przepisał majątek?

Jeśli  wskutek czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, osoba trzecia bądź osoba będąca w bliskim z nim stosunku czy też przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych  uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

71 783 41 86 Mniejsze firmy

kontakt@restrukturyzujesz.pl