Likwidacja masy upadłościowej

Upadłość przedsiębiorcy i upadłość konsumencka mają tożsame procedury likwidacji masy upadłościowej.

Czynności Syndyka podczas likwidacji masy upadłościowej

Po ogłoszeniu upadłości Sąd wyznacza Syndyka w postępowaniu upadłościowym, którego celem jest upłynnienie majątku dłużnika tzw. likwidacja masy upadłościowej. Od momentu ogłoszenia upadłości to Syndyk przejmuje majątek dłużnika i  nim rozporządza.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  W pierwszej kolejności po ogłoszeniu upadłości Syndyk przygotowuje sprawozdanie finansowe w terminie 30 dni. Ma to na celu ocenę czy majątek dłużnika jest wystarczający do przeprowadzenia procesu upadłości (tylko w upadłości przedsiębiorców).

  W dalszej kolejności Syndyk przygotowuje:

  • spis inwentarza
  • oszacowanie masy upadłości
  • plan likwidacyjny

  W planie likwidacyjnym Syndyk proponuje, w jaki sposób i w jakim czasie powinny zostać sprzedane składniki majątku upadłego, bądź całe przedsiębiorstwo. Przedstawia też preliminarz wydatków związanych z prowadzeniem postępowania upadłościowego.

  Wskazane powyżej czynności służą przeprowadzeniu likwidacji masy upadłościowej najczęściej poprzez spieniężenie wskazanego w spisie inwentarza majątku upadłego.

  W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej możliwe jest, aby sędzia komisarz zezwolił, żeby likwidację ruchomości masy upadłości prowadził upadły pod nadzorem syndyka (art. 4915ap.u.).

  Syndyk jest zobowiązany do podejmowania działań umożliwiających zakończenie likwidacji majątku w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jednak termin 6 miesięcy jest uzależniony od wielu czynników mających wpływ na likwidację masy upadłościowej np. wielkości majątku, jego unikalności, ilości zainteresowanych stron itp.

  Sprzedaż ruchomości przed likwidacją masy upadłościowej

  Przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości syndyk może sprzedać ruchomości, jeżeli jest to potrzebne na zaspokojenie kosztów postępowania.

  Ponadto syndyk może sprzedać ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub wskutek opóźnienia sprzedaży straciłyby znacznie na wartości albo których przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do ich wartości

  Likwidacja masy upadłościowej

  Likwidacja majątku w postępowaniu konsumenckim odbywa się na zasadach analogicznych do postępowania upadłościowego przedsiębiorcy.

  Zgodnie z prawem upadłościowym przewiduje dwa tryby likwidacji masy upadłościowej:

  • z wolnej ręki,
  • w drodze przetargu.

  Wybór trybu spieniężenia składników masy upadłościowej zależy od samych elementów majątku. Jeśli syndyk decyduje się na spieniężenie elementów masy z wolnej ręki, to może on wykorzystać umowy, które są przewidziane przepisami prawa cywilnego.  Dotyczy to najczęściej ruchomości bądź drobnych i małowartościowych składników masy upadłości, które upłynniane są w Internecie czy przez portale ogłoszeniowe.

  W przypadku nieruchomości bądź drogocennych ruchomości oraz wierzytelności syndyk powinien wskazać biegłego, który dokona opisu i oszacowania jej wartości. Następnie powinien obwieścić o sporządzeniu wyceny i opisu, a także poinformować o możliwości składania zarzutów na dokonane oszacowanie. Sprzedaż powinna odbyć się na zasadach zatwierdzonych przez sędziego-komisarza.

   

  Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką bądź przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

   

  Artykuł przygotowany przez Syndyk MagdalenĘ Czyszczoń.

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl