Upadłość firmy jak to zrobić?

Co zrobić, kiedy sytuacja w naszej firmie wymknie się spod kontroli, a wszelkie inne działania związane z naprawą firmy bądź jej restrukturyzacją nie przyniosą rezultatów.

Upadłość firmy dla kogo?

Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie zważywszy na szereg ryzyk z nią związanych. Statystyki jednak nie kłamią i jasno wskazują, że 10 firm na 100 ulega likwidacji bądź upadłości.

 

Upadłość firmy przysługuje każdemu przedsiębiorcy oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, oraz osobie fizycznej będącej wspólnikiem osobowych spółek handlowych. Do grona przedsiębiorców mogących ogłosić upadłość firmy należą również wspólnicy spółki partnerskiej.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Kiedy należy ogłosić upadłość firmy?

  „Niewypłacalny” słowo klucz. Niewypłacalny przedsiębiorca zobowiązany jest do ogłoszenia upadłości.

  Niewypłacalnym w skrócie, jesteśmy wtedy gdy zaprzestaliśmy płacenia wymagalnych zobowiązań co najmniej przez 3 miesiące a suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa, bądź gdy zobowiązania przekraczają  wartość naszego majątku.

  Jak zacząć upadłość firmy?

  Należy złożyć wniosek do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia firmy. Opłata jaką musi uiścić potencjalny upadły za złożenie wniosku to 1000 zł.

  Ze względu na zawiłość postępowania rekomendujemy, aby przez proces upadłości przeprowadził nas licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

  Dłużnik winien złożyć wniosek o upadłość firmy w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia, w którym ziściły się przesłanki bycia niewypłacalnym.

  Należy wskazać, iż nie tylko dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, takie prawo przysługuje również wierzycielom.

  W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, należy pamiętać o złożeniu wniosku o zabezpieczenie majątku dłużnika, bowiem o ile w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez dłużnika sąd podejmuje czynności zabezpieczające z urzędu, to w przypadku wniosku pochodzącego od wierzyciela zgodnie z art. 36 u.p.u.n. niezbędne jest zgłoszenie żądania w tym przedmiocie.

  W przypadku upadłości likwidacyjnej dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem na rzecz syndyka, który przygotowuje spis inwentarza i plan likwidacji przedsiębiorstwa. Upadły zobowiązany jest do wydania syndykowi dokumentów i udzielenia wszelkich informacji na temat swojego majątku.

  Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości firmy.

  Sąd w drodze postanowienia orzeka o ogłoszeniu upadłości firmy. Zażalenie przysługuje jedynie upadłemu. Jeśli jednak sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo zaskarżenia ma tylko wnioskodawca. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i biegnie od dnia doręczenia postanowienia, gdy wydane ono zostało na posiedzeniu niejawnym lub też od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem na wniosek złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Postanowienie jest skuteczne z chwilą jego wydania i podlega wykonaniu.

  Skutki ogłoszenia upadłości firmy

  Z chwilą ogłoszenia upadłości firmy majątek posiadany przez dłużnika staje się masą upadłości, nad którą piecze posiada powołany przez sąd Syndyk. Roszczenia wobec dłużnika dopuszczalne są jedynie w trybie postępowania upadłościowego poprzez zgłoszenie wierzytelności. Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Natomiast zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się w pieniężne i z tym dniem stają się płatne, nawet, jeśli termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił. Jednocześnie wygasają umowy zlecenia lub komisu, w których upadły był dającym zlecenie lub komitentem, a także umowy o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego i umowy agencyjne.

  W czasie trwania postępowania upadły, bez zgody rady wierzycieli, nie może wypowiedzieć m.in. umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, czy umów rachunku bankowego.

  Do masy upadłości należy zaliczyć również spadek, który uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza oraz wspólny majątek małżonków. Jednakże ustawowa wspólność majątkowa ustaje z dniem ogłoszenia upadłości.

  Kto pokrywa koszty upadłości firmy?

  Zgodnie z prawem upadłościowym to dłużnik zobowiązany jest do ponoszenia kosztów postępowania. Wskazując, że pokrywane są one z masy upadłości. W przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, sąd jest zmuszony oddalić złożony wniosek o ogłoszenie upadłości firmy. Opcjonalnie Sędzia komisarz może w razie potrzeby zobowiązać wierzycieli mających największe wierzytelności do wpłacenia zaliczki na poczet kosztów postępowania.

   

  Jeśli nie wiesz czy właściwa dla Ciebie jest upadłość firmy czy restrukturyzacja skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

  Artykuł przygotowany przez Syndyk MagdalenĘ Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl