zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Dowiedz się kiedy sąd może wydać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec upadłego.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

To jedna z najsurowszych sankcji wymierzana nierzetelnym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Skutkiem tej sankcji jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajmowania określonych stanowisk w podmiotach działających w obrocie gospodarczym (np. pełnienia funkcji prezesa czy tez uczestnictwa w radzie nadzorczej spółki).

Celem przedmiotowych działań jest wyeliminowanie z życia gospodarczego podmiotów nieuczciwych lub też świadomie działających na niekorzyść innych uczestników obrotu gospodarczego.

Proszę o kontakt specjalistę ds. restrukturyzacji.

  Kiedy Sąd może wydać orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

  Podstawową przesłanką do wydania zakazu prowadzenia działalności jest celowe uchylanie się od złożenia wniosku o upadłość w terminie i tym samym działanie na niekorzyść wierzycieli i podmiotów współpracujących.

  Zważywszy, że główną przyczyną złożenia wniosku przez podmioty obrotu gospodarczego jest ich niewypłacalność. Ustawodawca w sposób precyzyjny określił czym jest niewypłacalność i kiedy jest podstawą do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości.

  Zatem za podmiot niewypłacalny zgodnie z ustawią o prawie upadłościowym należy uznać dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań finansowych przez okres ponad trzech miesięcy. Kolejną przesłanką uznania podmiotu za niewypłacalny. Jest sytuacja, w której osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź osoba prawna posiada wymagalne zobowiązania przekraczające wartość jej majątku przez okres co najmniej 24 miesięcy.

  Dodatkowo Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności  wobec osób, które świadomie:

  • przyczyniają się do opóźnienia złożenia wniosku bądź jego niezłożenia w termie  jednocześnie pełniąc role zarządcze w tym przedsiębiorstwie ,
  • po ogłoszeniu upadłości ukrywały, niszczyły lub obciążały majątek wchodzący w skład masy upadłości,
  • w toku postępowania upadłościowego nie wykonywały innych obowiązków ciążących na nich z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniały postępowanie.
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydały lub nie wskazały majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązane z mocy ustawy.

  Na jaki okres zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

  Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej od 1 roku do 10 lat. Okres ten uzależniony jest od zakresu szkody jaką obwiniony wyrządził wierzycielom i skutków jakie powstały przez jego nierzetelne działanie na majątku wierzycieli.

  Jeśli chcesz skutecznie ogłosić upadłość swojej firmy i jednocześnie mieć pewność odnośnie jej skutków skontaktuj się z naszą Kancelarią.

  Artykuł przygotowany przez Syndyk MagdalenĘ Czyszczoń

  Doradca RESTRukturyzacyjny

  71 712 72 73 Duże przedsiębiorstwa

  71 783 41 86 Mniejsze firmy

  kontakt@restrukturyzujesz.pl